Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Jana Kegalj

Adresa: Primorska 13

Kontakt (telefon i mail): 0915628594 , janakegalj@gmail.com

Jezici: engleski

Tumačica: DA

Zvanje: 
Prof. hrv. i eng. jezika i književnosti
Sveučilišna specijalistica prevoditeljica (univ.spec.philol.)