Članovi udruge

OSOBNI PODACI

Ime i prezime Meri Berticioli 

Adresa Krešimirova 6, 21 000 Split, Hrvatska

Kontakt (telefon i mail) 098 640-551, meri.berticioli@gmail.com 

Jezici Engleski jezik

Tumačica DA

Obrazovanje Diplomirana pravnica (Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet), položen pravosudni ispit, 10 godina rada u struci i 7 godina rada kao ovlašteni sudski tumač za engleski jezik

Područja specijalizacije Pravo i administracija, ali prevođenje i drugih vrsta tekstova, pismeno i usmeno prevođenje

Meri Berticioli STIP